Regulamin Konkurs Nauk Przyrodniczych Świetlik    

Regulamin Konkursu Świetlik

Regulamin Konkursu gromadzi najważniejsze informacje dotyczące kwestii formalnych, przebiegu Konkursu, jego budowy i celów. Bardzo prosimy o wnikliwe zapoznanie się z jego treścią przed rozpoczęciem rejestracji, ponieważ niniejszy dokument zawiera wszystkie dane ważne dla Państwa Koordynatorów, Dyrekcji szkół, Nauczycieli i Rodziców. 

Aby pobrać Regulamin w formacie pdf proszę kliknąć TUTAJ

Regulamin IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik”
dla Szkół Podstawowych

Przyjęty dnia 9 października 2015 roku
przez Fundację Akademia Młodych Odkrywców

Zagadnienia Ogólne

1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik”, zwanego dalej Konkursem, jest Fundacja Akademia Młodych Odkrywców z siedzibą w Krakowie przy os. Bohaterów Września 12/5, 31-620 Kraków, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000441764, zwana dalej Fundacją lub Organizatorem.

2. Celem Konkursu jest propagowanie nauk przyrodniczych wśród uczniów szkół podstawowych.

3. Konkurs ma charakter ogólnopolski.

4. Konkurs przeprowadzany jest w szkołach podstawowych – zwanych dalej Placówkami – każdego typu na terenie całego kraju na sześciu poziomach:

v  Poziom I – klasa 1 szkoły podstawowej,

v  Poziom II – klasa 2 szkoły podstawowej,

v  Poziom III – klasa 3 szkoły podstawowej,

v  Poziom IV – klasa 4 szkoły podstawowej,

v  Poziom V – klasa 5 szkoły podstawowej,

v  Poziom VI – klasa 6 szkoły podstawowej.

5. Konkurs przebiega w dwóch etapach: etap przygotowawczy oraz test finałowy. Etap przygotowawczy do Konkursu, polegający na przeprowadzeniu zestawu doświadczeń konkursowych przez uczestników, odbywa się w dowolnym terminie od dnia 19 stycznia do dnia 8 marca 2016 r. Drugi etap, test finałowy, odbywa się wyłącznie w drugi wtorek marca. Test finałowy IX edycji Konkursu odbędzie się 8 marca 2016 r., rozpoczęcie pisania testu między godziną 8:50 a 9:30.Test finałowy może odbywać się w wielu salach pod warunkiem jednoczesnego rozpoczęcia Konkursu we wszystkich pomieszczeniach. Jeżeli szkoła nie może spełnić tego warunku ma obowiązek skontaktować się z biurem Konkursu.

6. Autorem pomysłu i koncepcji Konkursu jest dr Dagmara Sokołowska, zwana dalej Autorem Konkursu.

7. Opiekę merytoryczną nad Konkursem sprawuje Zespół Merytoryczny powoływany przez Zarząd Fundacji organizującej Konkurs na okres jednego roku. Zespół Merytoryczny składa się z co najmniej czterech osób.

8. Oficjalną stroną internetową Konkursu jest strona www.swietlik.edu.pl, zwana dalej Stroną Internetową Konkursu.

9. Zarząd Fundacji może udzielić przedstawicielowi innego kraju zezwolenia na rozszerzenie Konkursu na teren kraju reprezentowanego przez tego przedstawiciela na ustalonych wzajemnie zasadach, związanych z udzieleniem zezwolenia, wówczas kraj organizujący Konkurs zwany będzie Partnerem. Zezwolenie to jednak powinno się odbyć wyłącznie po spełnieniu przez Partnera łącznie następujących warunków:

v  Formuła Konkursu pozostanie niezmieniona.

v  Konkurs zostanie nazwany w języku ojczystym Partnera odpowiednikiem nazwy „Świetlik”.

v  Patronem Konkursu u Partnera będzie jednostka szkolnictwa wyższego stopnia lub inna jednostka edukacyjna.

v  Zespół Merytoryczny Konkursu oraz Partner utworzą Międzynarodowy Zespół Merytoryczny Konkursu.

v  Konkurs będzie przeprowadzany u Partnera w tym samym terminie, co w Polsce. Zmiana terminu może nastąpić wyłącznie po pisemnej akceptacji Zarządu Fundacji i Zespołu Merytorycznego.

v  Zadania konkursowe zostaną każdorazowo skonsultowane i zaakceptowane przez Międzynarodowy Zespół Merytoryczny Konkursu.

10. Środki finansowe przewidziane na organizację Konkursu i nagrody pochodzą z opłat uiszczanych przez uczestników Konkursu oraz od sponsorów. Opłatę konkursową w każdej edycji ustala Zarządu Fundacji. Opłata konkursowa za udział jednego uczestnika w IX edycji Konkursu wynosi 8 zł.

11. Raz w roku Zarząd Fundacji w porozumieniu z Zespołem Merytorycznym Konkursu ustala zasady podziału opłat wnoszonych za udział w Konkursie na następujące cele:

v  koszty organizacyjne ponoszone przez Zespół Merytoryczny Konkursu i Fundację (obejmujące m.in.: koszty opracowania zadań i doświadczeń, koszty recenzji, koszty praw autorskich i inne koszty związane z przygotowaniem i organizacją Konkursu),

v  koszty przyznawanych przez Zespół Merytoryczny nagród,

v  organizację warsztatów z nauk przyrodniczych dla uczniów szkół podstawowych nagrodzonych w IX edycji Konkursu.

12. Zadania Zespołu Merytorycznego Konkursu:

v  merytoryczne przygotowanie doświadczeń i testów konkursowych,

v  przygotowanie zestawów pytań i kart odpowiedzi,

v  opracowanie wyników testów,

v  ustalenie zasad przyznawania nagród laureatom Konkursu,

v  przygotowanie materiałów dodatkowych dla nauczycieli i uczniów zamierzających wziąć udział w Konkursie,

v  przygotowanie materiałów informacyjnych zamieszczanych na stronie internetowej dotyczącej Konkursu,

v  podejmowanie w porozumieniu z Zarządem Fundacji decyzji o sposobie podziału funduszy pochodzących z opłat wnoszonych za udział w Konkursie,

v  przygotowanie broszur i innych wydawnictw z opisami doświadczeń i zadaniami z poprzednich edycji Konkursu,

v  przygotowanie warsztatów przyrodniczych.

13. Zadania Fundacji Akademia Młodych Odkrywców – Organizatora Konkursu:

v  pozyskanie Patronów Medialnych Konkursu (przygotowanie umów patronackich),

v  pozyskanie Partnerów Edukacyjnych Konkursu (przygotowanie umów o współpracy w ramach Konkursu),

v  pozyskanie sponsorów i fundatorów nagród Konkursu (przygotowanie ofert i umów sponsoringowych),

v  działania w zakresie promocji Konkursu o zasięgu ogólnopolskim,

v  przygotowanie notatek prasowych, materiałów informacyjnych zamieszczanych na stronach internetowych promujących Konkurs,

v  bieżąca administracja i wysyłka biuletynu Konkursowego,

v  monitoring mediów,

v  wykonanie projektu ulotek, plakatów, kart uczestnictwa oraz dyplomów Konkursowych dla danej edycji Konkursu,

v  bieżąca administracja bazy uczestników Konkursu,

v  druk testów, kart odpowiedzi, instrukcji, kart uczestnictwa, dyplomów Konkursowych,

v  przygotowanie kopert wraz z testami, kartami odpowiedzi, instrukcjami, kartami uczestnictwa. Wysyłka przygotowanych kopert listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do wszystkich zgłoszonych do Konkursu szkół,

v  rejestracja potwierdzeń odbioru przesyłek z testami przez szkoły,

v  skanowanie kart odpowiedzi oraz przygotowanie specjalnej bazy z odpowiedziami uczestników do naliczenia punktów zgodnie z regulaminem Konkursu,

v  przygotowanie i wysyłka nagród do szkół dla laureatów Konkursu,

v  rozliczenie Konkursu i sprawozdanie z jego realizacji.

14. W Konkursie nie mogą brać udziału uczniowie będący dziećmi lub wnukami organizatorów Konkursu oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych do współpracy przy organizacji Konkursu.

 

Zasady rejestracji uczestników Konkursu

15. Uczestnictwo ucznia w Konkursie powinna zgłosić szkoła lub inna jednostka edukacyjna (po uprzedniej konsultacji z Fundacją), do której uczeń uczęszcza, zwana dalej Szkołą. Nie ma ograniczeń co do liczby uczestników startujących z jednej szkoły lub jednostki edukacyjnej.

16. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń szkoły podstawowej dowolnego typu zgłoszony przez Szkołę do udziału w Konkursie.

17. Zgłoszenia wszystkich uczniów danej Szkoły dokonuje osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie Konkursu w Szkole, zwana dalej Nauczycielem Koordynującym lub Zgłaszającym.

Nauczycielem Koordynującym jest osoba, która rejestruje się w systemie obsługi Konkursu panel.swietlik.edu.pl (zwana dalej Strefą Nauczyciela) i wprowadza informację o startujących uczniach Placówki, w której koordynuje organizacją Konkursu. Jest on odpowiedzialny za:

v  wymianę informacji z biurem Konkursu,

v  zebranie zgłoszeń uczniów Placówki i wprowadzenie tej informacji do Strefy Nauczyciela

v  zebranie i wpłacenie na konto Organizatora regulaminowej opłaty konkursowej,

v  po otrzymaniu paczki: sprawdzenie, czy znajduje się w niej wystarczająca liczba kart odpowiedzi, protokół oraz koperty z testami (które należy otworzyć dopiero w dniu Konkursu)

v  zapoznaniu się z treścią uwag zawartych w protokole (na stronie internetowej znajduje się przykładowy protokół do pobrania i wcześniejszego zapoznania się z jego treścią)

v  zgodną z regulaminem organizację Konkursu w szkole

v  wypełnienie protokołu przeprowadzenia Konkursu

v  sprawdzenie poprawności nazwisk uczniów po ogłoszeniu wyników,

v  ogłoszenie wyników Konkursu w szkole.

18. Osoba pilnująca uczniów podczas pisania Konkursu, zwana dalej Opiekunem, nie musi być Nauczycielem Koordynującym. Nauczyciel Koordynujący może być Opiekunem.

19. W przypadku indywidualnego toku nauczania Ucznia zgłasza nauczyciel lub rodzic (opiekun prawny), będący Nauczycielem Koordynującym. W takim przypadku razem ze zgłoszeniem zgłaszający powinien przesłać drogą elektroniczną skan zgody dowolnej szkoły podstawowej na udział ucznia w Konkursie organizowanym w tej szkole.

20. Termin zakończenia rejestracji Uczestników do IX edycji Konkursu upływa z dniem 31 stycznia 2016 r. Komitet Merytoryczny zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego terminu.

21. Zgłoszenie uczniów następuje poprzez łączne spełnienie wszystkich następujących warunków:

  1. Rejestracji polegającej na zapisaniu się w Strefie Nauczyciela dostępnej na www.swietlik.edu.pl używając adresu e-mail oraz wymyślonego przez siebie hasła, które bezwzględnie należy zapamiętać w celu późniejszej możliwości aktualizacji danych oraz sprawdzenia wyników Konkursu. Nauczyciele koordynujący, których szkoły brały udział w VI, VII, VIII edycji Konkursu, nie muszą się ponownie rejestrować. E-mail i hasło z VI, VII i VIII edycji Konkursu pozostają niezmienione.

UWAGA: na Stronie Internetowej znajdują się filmiki instruktażowe, jak zarejestrować szkołę i zalogować się do Strefy Nauczyciela.

Adres e-mail będzie wykorzystywany podczas korespondencji konkursowej w IX i następnych edycjach Konkursu (newsletter, wysyłanie wyników, informacje o przyznanych nagrodach); organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niedostarczenie wyników w przypadku błędnie podanego adresu e-mail.

  1. Podczas rejestracji wymagane jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Konkursu – poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym,

W przypadku rejestracji nowego Nauczyciela Koordynującego, kliknięcie w link aktywacyjny w wiadomości przesłanej po rejestracji (patrz punkt 21.1) na podany przy rejestracji adres e-mail.

  1. Następnie po zalogowaniu - wypełnieniu formularza zgłoszeniowego do IX Edycji Konkursu w Strefie Nauczyciela.
  2. Dokonaniu opłaty za wszystkich uczniów z danej szkoły, biorących udział w Konkursie. Opłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Organizatora, podany na Stronie Konkursu; wysokość opłaty wynosi 8 zł (osiem złotych) od każdego Uczestnika; opłata powinna zostać wniesiona przed upływem terminu rejestracji uczestników (patrz punkt 20 niniejszego regulaminu) na numer konta: ING Bank Śląski S.A. 20 1050 1445 1000 0090 3014 8531.

Uwaga: system płatności w Strefie Nauczyciela jest uzupełniany ręcznie na podstawie konta bankowego. Dlatego też pomiędzy dokonaną wpłatą a jej wpisaniem do Strefy Nauczyciela może minąć do 7 dni roboczych (oprócz wpłat nie posiadających numeru ID w tytule wpłaty – te płatności będą uzupełniane pod koniec okresu zapisów).

W tytule wpłaty na przelewie bankowym muszą się znaleźć następujące informacje: ID przyznane Szkole podczas rejestracji, nazwa szkoły, dane adresowe szkoły (wpłaty nie posiadające tych danych będą wpisywane do systemu dopiero pod koniec zapisów). Nie należy przesyłać potwierdzenia wpłat na adres Fundacji. Potwierdzenie przelewu lub wpłaty należności Nauczyciel Koordynujący powinien zachować do 30 września 2016 r. i przedłożyć jedynie na prośbę Zarządu Fundacji.

  1. Odebraniu paczki z testami, kartami odpowiedzi i protokołem, sprawdzeniu jej zawartości bez otwierania kopert z testami oraz odesłania jej w dniu 8 marca 2016 r. Koordynator zobowiązuje się też do: monitorowania swojej skrzynki pocztowej, na którą zostanie wysłana informacja o ogłoszeniu wyników, oraz niezwłocznego przekazania uczniom wyników, a w późniejszym etapie nagród i dyplomów.

W IX edycji Konkursu Koordynatorzy wybierają opcję odesłania paczki podczas rejestracji szkoły do Konkursu:

v  wysyłka za pośrednictwem opłaconego przez Organizatora kuriera, lub

v  wysyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej na koszt Koordynatora

Paczki z wypełnionymi testami i kartami odpowiedzi, zgodami na przetwarzanie danych i listą obecności należy odesłać w dniu 8 marca 2016 r. Przekroczenie tego terminu z przyczyn innych niż ewentualne problemy z firmą kurierską powoduje dyskwalifikację szkoły i niesprawdzanie odpowiedzi uczniów biorących udział w Konkursie. Szczegółowe informacje dotyczące wysyłki zostaną opublikowane na stronie internetowej w lutym 2016 r.

22. W okresie przygotowań do Konkursu Szkoła zgłaszająca Uczestników Konkursu ma obowiązek skopiowania ze Strony Konkursu oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w liczbie odpowiadającej liczbie zgłoszonych Uczestników Konkursu, przekazania tych oświadczeń rodzicom (opiekunom prawnym) wszystkich Uczestników Konkursu oraz zebrania podpisanych oświadczeń od rodziców (opiekunów prawnych) wszystkich Uczestników. Oświadczenia te należy przesłać na adres Organizatora wraz z protokołem Konkursu oraz kartami odpowiedzi.

Uwaga! Oświadczeń nie wolno spinać lub zszywać z kartami odpowiedzi. Uszkodzone w ten sposób karty odpowiedzi będą uznane za nieważne i nie będą podlegały sprawdzeniu.

23. W ciągu 7 dni od rejestracji zgłoszenia do Konkursu w Strefie Nauczyciela, pojawi się potwierdzenie rejestracji danej szkoły, a Nauczyciel Koordynujący otrzyma odpowiednie powiadomienie drogą e-mailową.

24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych Szkoły lub Uczestnika Konkursu.

25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie w zgłoszeniach do Konkursu nieprawdziwych danych osobowych. Podanie danych nieprawdziwych powoduje pozbawienie prawa do nagrody.

26. Fundacja Akademia Młodych Odkrywców wystawia faktury na prośbę szkoły, fundacji, stowarzyszenia lub firmy do 14 dni roboczych od wpłaty, na prośbę wpłacającego. Organizator nie wystawia faktur automatycznie, odbywa się to wyłącznie na pisemną lub ustną prośbę zgłaszającej placówki.

Zasady przeprowadzenia Konkursu w szkołach

27. Na siedem tygodni przed terminem Testu Konkursowego na stronie internetowej Konkursu pojawiają się opisy doświadczeń dla każdego poziomu wiekowego.

28. Zestawy dla danego poziomu zawierają od dwóch do czterech doświadczeń wraz z dokładnymi opisami ich wykonania. Ich przeprowadzenie stanowi zalecany etap przygotowawczy do Konkursu i może być zrealizowane za pomocą materiałów i przedmiotów powszechnie uważanych za dostępne. Uczniowie każdej grupy wiekowej mają za zadanie przeprowadzenie tych doświadczeń w dowolnym terminie przed przystąpieniem do Konkursu. Doświadczenia powinny być wykonywane indywidualnie przez każdego ucznia w domu pod dozorem osoby pełnoletniej lub grupowo w szkole podczas lekcji albo zajęć pozalekcyjnych, pod okiem nauczyciela.

29. Uczniowie mogą przystąpić do testu konkursowego nawet wówczas, gdy nie wykonali doświadczeń.

30. W tygodniu poprzedzającym przeprowadzenie Testu Konkursowego szkoła otrzymuje przesyłkę od Fundacji. W przesyłce znajdują się:

v  instrukcja i protokół,

v  niewypełnione karty odpowiedzi

v  zapieczętowana koperta wraz z testami konkursowymi

v  opcjonalnie: koperta „koperta ratunkowa” z formularzami testowymi każdej klasy. Obecność tej koperty w paczce nie jest konieczna, prosimy o niezgłaszanie do biura Fundacji, jeśli taka koperta nie znajdzie się w paczce.

Na zapieczętowanej kopercie znajdują się dane informujące o liczbie znajdujących się w niej zestawów. Nauczyciel Koordynujący ma obowiązek sprawdzić, czy liczba zapisana na kopercie jest zgodna z liczbą zgłoszonych przez szkołę uczestników Konkursu, jednakże zabrania się otwarcia paczki z testami przed dniem przeprowadzenia Testu Konkursowego. Paczkę z testami można otworzyć dopiero bezpośrednio przed rozpoczęciem Testu Konkursowego, nie wcześniej niż 8 marca 2016 r. o godzinie 8:40. Jeśli po otwarciu paczki Nauczyciel Koordynujący zauważy, że w paczce znajduje się inna liczba testów niż zamawiana, jest zobowiązany do użycia znajdującej się w paczce koperty ratunkowej. Jeśli w paczce nie ma koperty ratunkowej, prosimy o niezwłoczny kontakt z biurem fundacji pod numerem 730 100 301. Jeśli w paczce nie ma koperty ratunkowej, ale nie jest ona potrzebna, prosimy nie dzwonić w tej sprawie do biura Konkursu.

31. Szkoła ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo przechowywania koperty z testami w formie nienaruszonej aż do chwili oficjalnego rozpoczęcia Testu Konkursowego.

32. Podczas przeprowadzenia Testu Konkursowego powinny zostać spełnione łącznie następujące warunki gwarantujące samodzielną i efektywną pracę uczniów:

v  Uczestnicy powinni siedzieć przy osobnych stolikach.

v  Na sali mogą być obecni jedynie uczestnicy Konkursu i Opiekunowie Konkursu.

v  Na sali powinien być obecny przynajmniej jeden Opiekun Konkursu. Opiekun nie może udzielać pomocy uczestnikom Konkursu, nie może komentować zadań, ani odpowiadać na pytania dotyczące treści zadań. Opiekun może jedynie pomóc uczniom w wypełnieniu części identyfikacyjnej karty odpowiedzi tj. kodu ID szkoły, id ucznia, imienia i nazwiska ucznia i jego płci.

v  Uczestnicy mogą mieć papier do notatek i przybory do pisania najlepiej w kolorze niebieskim lub czarnym. Nie można używać gumki ani korektora. Zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi będzie traktowane jako brak odpowiedzi do danego zadania. Aby uniknąć pomyłek i ułatwić wypełnianie kart, zezwala się na robienie notatek na kartach z treścią zadań konkursowych. W przypadku zaznaczenia błędnej odpowiedzi uczestnik przekreśla ją krzyżykiem i zaznacza właściwą odpowiedź zakreślając ją w kółko. Uczestnicy z klas 1, zaznaczający odpowiedzi na testach, nie mogą używać gumek do mazania i korektorów. Uczestnicy mają obowiązek zaznaczyć odpowiedzi na testach, nawet jeśli samodzielnie przenoszą odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Zaznaczanie błędów na teście wygląda tak samo, jak na karcie odpowiedzi: błędną odpowiedź przekreśla się krzyżykiem a właściwą zaznacza w kółko.

v  Odpowiedzi należy zaznaczyć tak, by w polu odpowiedź litera oznaczająca wybraną odpowiedź była niewidoczna, lecz należy uważać, by nie przebić tuszem na drugą stronę kart odpowiedzi. Karty odpowiedzi wypełnione innym kolorem niż czarny lub niebieski nie będą sprawdzane. Na stronie internetowej znajdują się przykłady źle zakodowanych kart odpowiedzi.

v  Nie można korzystać urządzeń elektronicznych (kalkulatorów, tabletów, telefonów komórkowych, czytników e-book’ów, odtwarzaczy MP3 itp.) ani żadnych innych pomocy w postaci książek, gotowych notatek itp.

v  Otwarcie kopert z zadaniami następuje w obecności przynajmniej jednego ucznia biorącego udział w Konkursie po wypełnieniu przez wszystkich uczniów części identyfikacyjnej kart odpowiedzi. Należy uczestnikom okazać, że koperta jest nienaruszona, a następnie ją otworzyć. Czas trwania Testu Konkursowego rozpoczyna się w chwili rozdania kart z zadaniami wszystkim obecnym na sali uczniom uczestniczącym w Konkursie. Po zakończeniu przewidzianego dla danego Poziomu czasu trwania testu Konkursowego należy niezwłocznie zebrać wszystkie karty odpowiedzi.

v  Uczestnicy powinni mieć zapewnioną ciszę podczas trwania całego testu konkursowego, od momentu otwarcia kopert z zadaniami do chwili zebrania wszystkich kart odpowiedzi.

v  Uczestników z klas 1 nie radzących sobie z czytaniem, należy na czas trwania testu konkursowego zgromadzić w osobnej sali, w której Opiekun Konkursu może odczytywać pytania konkursowe na głos.

v  Uczestnicy z klas 1 nie wypełniają kart odpowiedzi samodzielnie, a jedynie zaznaczają prawidłowe odpowiedzi na kartach z treścią zadań konkursowych. Niezwłocznie po zakończeniu Konkursu Nauczyciel Koordynujący lub inny nauczyciel ze Szkoły ma obowiązek przeniesienia odpowiedzi Uczestników z klas 1 na karty odpowiedzi, z dochowaniem zasad uczciwości i rzetelności.

33. Konkurs ma formę jednokrotnego testu wyboru. Do każdego zadania dołączone są cztery odpowiedzi: A, B, C, D.

34. Dla każdego z sześciu Poziomów przygotowany jest inny Test Konkursowy.

35. Czas przeprowadzenia Konkursu, liczba zadań oraz punktacja zależne są od poziomu, na którym przeprowadza się test. I tak:

v  Na Poziomie I i II test trwa 45 minut i obejmuje 18 zadań (6 zadań za 3 punkty, 6 zadań za 4 punkty i 6 zadań za 5 punktów). Za błędną odpowiedź lub nie udzielenie odpowiedzi, uczeń otrzymuje zero punktów. Minimalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 0. Maksymalnie można uzyskać 72 punkty.

v  Na Poziomie III i IV test trwa 60 minut i obejmuje 24 zadania (8 zadań za 3 punkty, 8 zadań za 4 punkty i 8 zadań za 5 punktów). Na początku testu każdy uczeń otrzymuje 32 punkty. Za brak odpowiedzi uczeń otrzymuje zero punktów za dane zadanie. Za każdą błędną odpowiedź odejmuje się uczniowi 1/3 punktów przewidzianych za dane zadanie. Minimalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 0. Maksymalnie można uzyskać 128 punktów.

v  Na Poziomie V i VI test trwa 75 minut i obejmuje 30 zadań (10 zadań za 3 punkty, 10 zadań za 4 punkty i 10 zadań za 5 punktów). Na początku testu każdy uczeń otrzymuje 40 punktów. Za brak odpowiedzi uczeń otrzymuje zero punktów za dane zadanie. Za każdą błędną odpowiedź odejmuje się uczniowi 1/3 punktów przewidzianych za dane zadanie. Minimalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 0. Maksymalnie można uzyskać 160 punktów.

36. W każdym teście 10-30% ogólnej liczby zadań dotyczy przeprowadzonych przez uczniów doświadczeń podczas Etapu Przygotowawczego (zgodnie z listą doświadczeń właściwą dla danej edycji Konkursu)

37. W trakcie trwania Konkursu lub tuż po jego zakończeniu Nauczyciel Koordynujący ma obowiązek wypełnienia imiennej listy wszystkich Uczestników Konkursu, na której znajdzie się imię, nazwisko, klasa, indywidualny kod Uczestnika Konkursu oraz informacja o ewentualnym niedostarczeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Lista ta jest częścią protokołu, który należy dołączyć do paczki z kartami odpowiedzi. Koordynator ma obowiązek zatrzymania u siebie kopii takiej listy. Liczba kart odpowiedzi musi być zgodna z liczbą uczniów w protokole.

Nauczyciel, który przenosił odpowiedzi uczestników klas 1 na kartę odpowiedzi zobowiązany jest to bezwzględnej uczciwości i rzetelności w przenoszeniu wyników. Nauczyciel ten oraz inni Opiekunowie (osoby pilnujące dzieci podczas Konkursu) podpisują się w odpowiednim miejscu na protokole, oświadczając, że uczestnikom nie została udzielona nieregulaminowa pomoc w rozwiązywaniu testu i przenoszeniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi, oraz, że uczestnicy nie komunikowali się między sobą w trakcie wypełniania Testu.

38. Po zebraniu od wszystkich uczestników kart odpowiedzi należy je niezwłocznie umieścić w kopercie razem z pozostałymi niewykorzystanymi lub zniszczonymi kartami odpowiedzi, z wypełnionym protokołem a także podpisanymi przez rodziców (opiekunów prawnych) uczestników oświadczeń (patrz punkt 22) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Tylko w przypadku Uczestników z klas 1 w kopercie należy dodatkowo umieścić wszystkie karty z zadaniami konkursowymi, oryginalnie wypełnione przez tych Uczestników. Następnie w obecności uczestników zakleić kopertę. Kopertę tę należy wysłać jeszcze tego samego dnia na adres Organizatora Konkursu (decyduje data stempla pocztowego lub rejestracji przez system kurierski). Wysłanie kart odpowiedzi w późniejszym terminie będzie skutkowało nieuwzględnieniem tych kart w dalszym procesie sprawdzania testów.

39. W przypadku uzasadnionego podejrzenia niedochowania warunków rzetelnego przeprowadzenia Konkursu w szkole, wspomnianych w punktach 31-32 i 37, uczestnicy mogą zostać zdyskwalifikowani lub w szkole tej może zostać przeprowadzony dodatkowy test sprawdzający. W przypadku stwierdzenia istotnych rozbieżności pomiędzy wynikami w obu testach, część lub nawet wszyscy uczestnicy danej szkoły mogą zostać zdyskwalifikowani. Dyrekcja szkoły zostaje pisemnie poinformowana przez Fundację o uzasadnieniu takiej decyzji.

W przypadku udowodnienia przez Organizatora, że uczniom została udzielona nieregulaminowa pomoc, szkoła zostaje zdyskwalifikowana.

40. Po zakończeniu Konkursu uczniowie (oprócz uczniów klas 1) mogą zatrzymać karty z treścią zadań. Na kartach zostanie zamieszczony adres Strony Internetowej Konkursu, na której pojawią się klucze odpowiedzi do zadań w terminie 7 dni od przeprowadzenia Konkursu, przy czym Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przesunięcia tego terminu w przypadku opóźnienia dostarczenia wszystkich przesyłek zwrotnych ze szkół.

Ze względu na to, że karty odpowiedzi są sprawdzane automatycznie, nie będą skanowane ani sprawdzane karty odpowiedzi:

v  zszyte lub sklejone z testami lub zgodami na przetwarzanie danych,

v  kserowane,

v  nieoryginalne,

v  włożone do testów,

v  niewypełnione na odwrocie (bez zakodowanych danych identyfikacyjnych)

v  karty z edycji VI i wcześniejszych.

Błędnie zaznaczone odpowiedzi należy zaznaczyć krzyżykiem, przekreślając zaznaczone pole na karcie odpowiedzi. Na Stronie Internetowej znajdują się filmiki instruktażowe, jak wypełnić kartę odpowiedzi. Na Stronie dostępne są także karty odpowiedzi, które można wydrukować i użyć do ćwiczeń.

Wyniki i nagrody

41. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w formie skróconej w Panelu nauczyciela w terminie 8 maja 2016 r. Po zalogowaniu się na stronie internetowej Konkursu (używając tego samego loginu i hasła, które było używane podczas rejestracji do Konkursu) każdy Nauczyciel Koordynujący otrzyma dostęp do imiennej listy wyników ze wskazaniem nagrodzonych uczniów. Nauczyciel Koordynujący zobowiązany jest do przekazania rodzicom i uczniom wyników Konkursu niezwłocznie po ukazaniu się ich w systemie internetowym. Koordynator Konkursu ma obowiązek monitorowania swojej skrzynki pocztowej w okresie 1-20 maja 2016 r. ze względu na konieczność natychmiastowego przekazania uczniom wyników Konkursu. Nagrody mogą zostać rozdane w czasie zakończenia roku szkolnego, lecz wyniki muszą być ogłoszone natychmiast, ze względu na prawo ucznia do zgłoszenia reklamacji względem otrzymanego wyniku – patrz punkt 52. Biuro Konkursu nie może udzielać informacji o wynikach Konkursu telefonicznie, drogą mailową, ani w żaden inny sposób, ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych.

42. Nagrodami w Konkursie mogą być książki, gry planszowe i komputerowe, filmy przyrodnicze, zabawki związane z tematyką Konkursu. Każdy nagrodzony uczestnik otrzymuje nagrodę rzeczową, ale możliwe jest, że dwoje nagrodzonych uczestników z podobnymi wynikami otrzymają inne nagrody. Nagrody pozyskiwane są od Sponsorów i z opłat konkursowych, dlatego ich liczba nie jest stała i jest uzależniona od ilości uczestników Konkursu, pozyskanych Sponsorów i Partnerów. Jednakże nagrodzona ilość dzieci nie może być mniejsza niż 10% wszystkich uczestników Konkursu.

43. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymują dyplomy udziału w Konkursie. Na dyplomach Uczestników, którzy zdobyli nagrodę główną, nagrodę lub wyróżnienie pojawi się ilość procentowa uzyskanych punktów. Wyłącznie uczniowie klasy 6 mogą ubiegać się o zaświadczenie o udziale w Konkursie lub dodatkowe dane na dyplomie. Chęć otrzymania takiego zaświadczenia lub wpisania dodatkowych informacji na dyplomie musi zostać przekazana Organizatorowi do dwóch tygodni od daty głoszenia wyników.

44. Progi punktowe, na podstawie których przyznawane są nagrody, są zależne od ilości uczestników. Progi są ustalane na podstawie wyników Konkursu, po zeskanowaniu wszystkich kart odpowiedzi. Zasadą jest, że nagrodzonych jest zawsze nie mniej niż 10% uczestników z każdego przedziału wiekowego.

45. W Konkursie przyznawane są trzy rodzaje nagród: wyróżnienie, nagroda oraz nagroda główna. W Konkursie Świetlik nie określa się uzyskanego wyniku jako zajęcie pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca ponieważ liczba laureatów w każdym przedziale wiekowym jest różna. Jednakże w/w rodzaje nagród odpowiadają kolejno zajęciu pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca, a każdy nagrodzony Uczestnik jest laureatem Konkursu.

46. Zdobycie wyróżnienia, nagrody lub nagrody głównej w Konkursie Świetlik nie uprawnia do ulg lub dodatkowych punktów w trybie rekrutacji do gimnazjum, jednakże za zgodą dyrektora Placówki może zostać odnotowane na świadectwie szkolnym jako szczególne osiągnięcie ucznia, z zaznaczeniem, że dany Uczestnik został laureatem Konkursu Świetlik lub brał w nim udział.

47. Osoby, które zdobędą wyróżnienie, nagrodę lub nagrodę główną, otrzymują nagrody rzeczowe. Jeśli w danej szkole żaden Uczestnik nie osiągnął wymaganej liczby punktów do zdobycia tytułu laureata, Uczestnik, który osiągnie w tej szkole najwyższy wynik punktowy otrzyma nagrodę rzeczową, ale bez określenia otrzymanego miejsca. Na dyplomie tego ucznia zostanie zaznaczone wyłącznie, że brał udział w IX edycji Konkursu Świetlik.

48. Nagrody dla wyróżnionych nimi Uczestników Konkursu zostaną przesłane zbiorczo na adres zgłaszającej Szkoły drogą pocztową. Szkoła otrzyma nagrody przed zakończeniem roku szkolnego tzn. przed dniem 24 czerwca 2016 r.

49. Każdy ze zwycięzców Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska na Stronie Konkursu. Lista zwycięzców może zostać opublikowana na Stronie Internetowej Konkursu. Na Stronie Internetowej Konkursu będzie publikowana zbiorcza informacja o wynikach Konkursu.

50. Szkoły, w których procentowe uczestnictwo uczniów w Konkursie będzie największe, zostaną nagrodzone dodatkowo możliwością zorganizowania na ich terenie Warsztatów Nauk Przyrodniczych dla uczniów. Począwszy od IX edycji Konkursu, jedna szkoła nie może zostać nagrodzona warsztatami więcej niż przez dwa kolejne lata. Przykładowo, jeśli szkoła otrzyma nagrodę w postaci warsztatów w IX oraz X edycji, nie będzie brana pod uwagę do tej nagrody w XI edycji.

51. Szkole przysługuje prawo do odwołania od wyników Konkursu ogłoszonych przez Organizatora. Odwołanie musi być zgłoszone w terminie do dwóch tygodni od daty ogłoszenia wyników Konkursu na stronie internetowej Konkursu. Odwołania, które wpłyną po tym terminie nie będą mogły być rozpatrywane. Wyniki Konkursu, w tym karty odpowiedzi, będą przechowywane w siedzibie Fundacji do 31 lipca 2016 r.

52. Odwołanie powinno zawierać: imię, nazwisko Uczestnika konkursu, którego dotyczy odwołanie, adres i dane Placówki jak również dokładny opis i powód odwołania. Odwołania powinny być zgłaszane pisemnie na adres lub adres e-mail Organizatora Konkursu z dopiskiem "IX edycja Konkursu Świetlik - odwołanie”.

53. Odwołania rozpatrywane będą przez Zespół Merytoryczny w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

54. W przedmiocie odwołania ostateczna i wiążąca jest decyzja Zespołu Merytorycznego. Szkoła zostanie o decyzji powiadomiona listem wysłanym na adres podany w odwołaniu w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia odwołania. decyzja Zespołu Merytorycznego jest ostateczna i nie podlega dalszym odwołaniom.

55. Niezwłocznie po ogłoszeniu wyników (9.05.2016 r.) Nauczyciel Koordynujący zobowiązany jest do sprawdzenia i ewentualnej poprawy w Strefie Nauczyciela listy imion, nazwisk, płci i klas uczniów, którzy startowali w Konkursie. Po sprawdzeniu, Nauczyciel Koordynujący zatwierdza prawidłowość danych przyciskiem „zatwierdź” znajdującym się pod listą wyników w Strefie Nauczyciela. Zatwierdzenie wyników musi się odbyć w dniach 9-20.05.2015 r. Po zatwierdzeniu wyników zostają wydrukowane dyplomy z danymi znajdującymi się na liście wyników. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w imionach, nazwiskach, płci czy wynikach Uczestnika zapisanych na dyplomie. Dane poprawione przez Nauczyciela są ostateczne i nie są zmieniane przed wysłaniem bazy danych do drukarni.

Warsztaty Przyrodnicze

56. Wszystkie szkoły, których uczniowie biorą udział w Konkursie mogą ubiegać się o uczestnictwo w Warsztatach Nauk Przyrodniczych, zwanych dalej Warsztatami. Warsztaty prowadzone są w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zgłoszenia na warsztaty odbywają się poprzez stronę www.swietlik.edu.pl w zakładce „Warsztaty”. Pod adresem e-mail: warsztaty@swietlik.edu.pl udzielane są wyłącznie informacje na temat warsztatów oraz zgłoszenia na warsztaty sobotnie (nie dla grup szkolnych). Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone drogą mailową.

57. Warsztaty są odpłatne. Wysokość opłaty ustala Zarząd Fundacji. W roku szkolnym 2015/2016 stawka wynosi 8 zł za każdego uczestnika w przypadku warsztatów grupowych (co stanowi 50% całości opłaty za zajęcia, pozostałą kwotę pokrywa Fundacja). W przypadku warsztatów indywidualnych opłata wynosi 10 zł od uczestnika. Podczas warsztatów przyrodniczych nie są realizowane doświadczenia konkursowe z trwającej edycji Konkursu. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do wykorzystania doświadczeń z poprzednich edycji Konkursu.

Przetwarzanie danych osobowych

58. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Fundacja Akademia Młodych Odkrywców.

59. Rodzice lub opiekunowie prawni Uczestnika Konkursu  wyrażają zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzania Konkursu. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik Konkursu (jego rodzice/opiekunowie prawni) ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia.

60. W okresie przygotowań do Konkursu Placówka zgłaszająca Uczestników Konkursu ma obowiązek pobrania ze Strony Konkursu wzoru oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami w punkcie 22 niniejszego Regulaminu.

Brak wypełnienia zgody na przetwarzanie danych oznacza, że wyniki Konkursu w Strefie Nauczyciela nie zostaną podane, a uczestnik nie otrzyma imiennego dyplomu (jedynie pusty blankiet do wypełnienia przez nauczyciela). Braki zgód na przetwarzanie danych można uzupełnić w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2016 r.

Postanowienia końcowe

61. Zmiany w niniejszym regulaminie mogą zostać wprowadzone poprzez podjęcie uchwały przez Zebranie, w którym uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji oraz członkowie Zespołu Merytorycznego Konkursu, właściwi dla danej kadencji Zespołu, w obecności co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu i co najmniej 1/2 liczby członków Zespołu Merytorycznego Konkursu.

62. Aktualizacja regulaminu zostanie ogłoszona na stronie głównej Konkursu.

63. Wszelkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Zespół Merytoryczny Konkursu.

64. Niniejszy Regulamin dostępny jest na Stronie Internetowej Konkursu.